Gränser

All mark är indelad i fastigheter. Skiljelinjen mellan fastigheter är en fastighetsgräns som går mellan gränspunkter. Gränspunkterna är i de allra flesta fall markerade på marken med rör, betongplintar eller liknande.

Om du behöver hjälp med att ta reda på var en fastighetsgräns går finns det några olika sätt vi kan göra det på.

Fastighetsbestämning

Bestämning av oklara gränser görs genom fastighetsbestämning, som är en lantmäteriförrättning. Lantmäterimyndigheten utreder och beslutar då var gränsen går och markerar den. Beslutet blir juridiskt bindande, det vill säga att det gäller för alla berörda fastighetsägare i framtiden.

Återställande av gränsmärke

Ett gränsmärke som försvunnit kan i vissa fall markeras på nytt genom en särskild åtgärd, där bland annat berörda fastighetsägare kallas till platsen. Innan åtgärden utförs bedöms om de tekniska förutsättningarna är tillräckligt goda för att gränsmärket kommer på den ursprungliga platsen.

Gränsvisning

I många fall kan gränsens läge tillfälligt stakas ut genom en enklare gränsvisning. Detta är dock inte lämpligt om de som berörs inte är överens, eftersom en gränsvisning inte är juridiskt bindande (se fastighetsbestämning).