Övriga tjänster

Förutom lantmäteriförrättningar kan vi hjälpa dig med:

  • Fastighetsutredning (utredning av vilka förhållande som gäller för en eller flera fastigheter)
  • Markägarförteckning (förteckning över vilka som äger fastigheter inom ett visst område)
  • Gränsvisning  (en fastighetsgräns visas)
  • Återställande av gränsmärke (en gränsmarkering som försvunnit markeras igen)
  • Värdeintyg (behövs när lagfart söks för otaxerad fastighet)