Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Övriga tjänster

Förutom lantmäteriförrättningar kan vi hjälpa dig med:

  • Fastighetsutredning (utredning av vilka förhållande som gäller för en eller flera fastigheter)
  • Markägarförteckning (förteckning över vilka som äger fastigheter inom ett visst område)
  • Gränsvisning  (en fastighetsgräns visas)
  • Återställande av gränsmärke (en gränsmarkering som försvunnit markeras igen)
  • Värdeintyg (behövs när lagfart söks för otaxerad fastighet)