Så här görs en lantmäteriförrättning

En lantmäteriförrättning görs på begäran av en behörig fastighetsägare eller liknande. I lantmäteriförrättningen ingår alla fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska arbeten som krävs.

Ansökan

Ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av sökanden eller dennes ombud med fullmakt. Om en fastighet ägs av flera personer måste alla delägare skriva under ansökan. I ansökan talar du om vad du vill få gjort och vilka fastigheter som berörs.

För att underlätta handläggningen av ditt ärende vill vi att du tillsammans med ansökan skickar med:

  • Registreringsbevis eller protokollsutdrag om bolag eller förening berörs
  • Fullmakt i original om du företräder annan person
  • Bouppteckning om dödsbo berörs
  • Köpehandling eller överenskommelse om det finns
  • Förhandsbesked eller bygglov om det finns

 

Utredning

Lantmäterimyndigheten utreder om det går att genomföra åtgärden. Hänsyn måste tas till gällande planer och andra bestämmelser som t.ex. strandskydd. Om det behövs samråder vi med andra myndigheter. Vi kontrollerar även om andra berörs genom servitut, nyttjanderätter, inteckningar m.m.

Sammanträde

Ibland är det nödvändigt att förrättningslantmätaren och de som berörs träffas för att diskutera åtgärden innan lantmäterimyndigheten fattar beslut. Det är viktigt att veta att lantmäterimyndigheten är helt opartisk. I första hand försöker vi hitta lösningar som alla kan enas om, men när fastighetsägare inte kommer överens gör lantmäterimyndigheten en opartisk prövning utifrån gällande lagregler. Har de som berörs träffat överenskommelse kan förrättningen normalt genomföras utan sammanträde.

Fältarbete

Fältarbete innebär utmärkning och inmätning av nya gränser, hus, vägar och varaktiga detaljer. Av det inmätta materialet framställs sedan en karta digitalt. Ofta måste någon form av fältarbete göras.

Förrättningen avslutas

Beroende på vilka arbeten som ingår i förrättningen fattas olika beslut. Besluten redovisas i ett protokoll. När alla arbetsuppgifter i ärendet är klara kan förrättningen avslutas. Det sker genom ett särskilt avslutningsbeslut. Därefter har de som berörs rätt att överklaga beslut, som man är missnöjd med, till Fastighetsdomstolen.

Registrering

Om ingen har överklagat förrättningen inom fyra veckor från avslutningsdagen vinner förrättningen laga kraft och registreras i Lantmäteriverkets fastighetsregister. Besluten blir då gällande mot andra parter och det är t.ex. möjligt att söka lagfart på en nybildad fastighet och sedan belåna den.

Betalning

När förrättningen vunnit laga kraft skickar vi en kopia av karta och beslut samt en räkning till dig. Räkningen ska betalas inom 30 dagar.