De har gjort visionen till sin

Barn- och elevhälsan är mitt i en spännande process, där stärkt relationsfokus och ett ökat samarbete är två av ambitionerna. I det arbetet är visionen en naturlig ledstjärna

När Gustav Grunselius blev chef för barn- och elevhälsan var Vision Skövde 2040 alldeles färsk.

– Det kom väldigt lägligt. Visionen var ny för alla; att prata om den och ta den till sig blev ett naturligt sätt för mig att komma in i arbetet, säger han.

Inom barn- och elevhälsan är ordet ”tillsammans” minst sagt centralt. Avdelningens medarbetare är till stor del utspridda över kommunens skolor, där de samarbetar i elevhälsoteam med andra professioner. Att skapa relationer med de barn och unga som verksamheten kretsar kring är en annan viktig aspekt av tillsammans-begreppet. Dessutom samverkar Gustav i sin chefsroll i flera olika forum med andra verksamheter, både inom kommunen och med hälso- och sjukvården.

– Vi behöver kroka arm på många sätt för att utföra vårt uppdrag. Visionen lägger en jättebra grund för det; när vi samordnar våra krafter och insatser gör vi skillnad för dem vi är till för, säger Gustav.

Flexibel och inkluderande

Avstampet för att börja arbeta med visionen blev en genomgång på sektornivå.

– Vår kvalitetscontroller Lisa Pettersson visade på ett väldigt bra sätt hur visionen, medarbetaridén och sektorns Målbild 2026 hänger ihop. Det gjorde det lätt att ta med sig helheten vidare, säger Gustav.

Även i arbetsgruppen var responsen positiv. Sedan dess har visionen undan för undan letat sig in i avdelningens arbetsvardag, berättar Henrietta Ryberg. Hon är skolsköterska på Stöpenskolan och medicinskt ledningsansvarig inom sektor barn och utbildning.

– En av visionens styrkor är att den är flexibel och inkluderande. Vi har kunnat göra den till vår utan att förändra dess betydelse, säger hon och fortsätter: – Utifrån min roll handlar visionen om att vi med hälsofrämjan[1]de och förebyggande insatser följer och stöttar elevens hälsa och utveckling mot utbildningens mål – och förverkligar drömmar. Elevhälsoarbetet som sker varje dag får våra barn och unga, och därmed Skövde, att växa.

”Som en grund”

Så vad har visionsfokuset inneburit i praktiken? Ett övergripande exempel är det som Gustav kallar att gå från funktionsfokus till relationsfokus:

– Tidigare arbetade professionerna mer var för sig; vi fokusera[1]de på att bocka av våra uppdrag. Nu tänker vi mer på hur våra relationer berikar och samordnar uppdraget. Att ha kontinuitet i den samlade elevhälsan skapar trygghet hos våra barn och elev[er. Samtidigt stärker det förutsättningarna för nära samarbeten inom teamet, säger han.

Ett annat, mer konkret exempel är en satsning som nu görs på att höja elevhälsoteamens kunskaper kring systematiskt kvalitetsarbete. En viktig del i det är att värdera och ta hjälp av varandras kompetens.

Medarbetare och rektorer går en gemensam, nätbaserad kurs genom Specialpedagogiska myndigheten. För att ytterligare stärka vi-känslan samlades hela avdelningen också till ett kick off-läger vid Ösjönäs i början av hösten.

– I allt detta finns visionen med som en grund att stå på. Det är den vi hela tiden landar tillbaka i, säger Gustav. Han och Henrietta konstaterar att arbetet kommer att fortsätta och förstärkas under lång tid framöver. När Vi Skövde träffar dem är Gustav i färd med att planera en vinteravslutning, där visionens ledord kommer att ha en viktig roll. – Det finns mycket spännande och viktigt kvar att göra, menar de.