Avlösarservice i hemmet

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger personer med vissa funktionsnedsättningar rätt till olika former av stöd. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra.

Den som har en funktionsnedsättning och som vårdas av en anhörig kan få avlösarservice. Avlösarservice innebär att en person kommer hem till någon som har en funktionsnedsättning för att avlasta de anhöriga. Avlösarservice kan ske hela dygnet och vara regelbunden eller tillfällig.

Ansökan om avlösarservice görs hos kommunens LSS-handläggare som utreder behov och fattar beslut om insatsen.

Den enskilde betalar ingen avgift för att ha avlösarservice.