Begäran om insats

Om du har behov av en insats enligt LSS är det du själv som begär den. Företräds du av vårdnadshavare, god man, förvaltare eller ombud kan denne begära insats åt dig. Begäran om LSS-insatser kan göras via blankett "Begäran om insatser enligt LSS" eller via kontakt med LSS-handläggare som du når du via kontaktcentrat på 0500-49 80 00.

När du begär en insats enligt LSS så kommer en LSS-handläggare att utreda om du tillhör någon av personkretsarna. Handläggaren behöva då medicinskt underlag om din funktionsnedsättning, exempelvis intyg från läkare eller psykolog. Om du bedöms tillhöra den personkrets som kan få insatser enligt LSS utreder handläggaren om du har behov av den insats du begär och om behovet tillgodoses på annat sätt.

LSS-handläggaren gör en bedömning av din rätt till insatsen du begärt och fattar sedan ett beslut som skickas till dig via brev. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Mer information om hur detta görs går att läsa i beslutet. 

Om utredningen visar att du inte har rätt till den insats du begärt enligt LSS kan du ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL). Ta då kontakt med biståndsbedömare i Skövde kommun genom Skövde kontaktcenter 0500 49 80 00.

LSS-handläggare kan även utreda och fatta beslut om rätten till boendestöd enligt socialtjänstlagen (SoL) för personer över 18 år som tillhör personkrets 1 och 2 i LSS.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta LSS-handläggare via Skövde kontaktcenter 0500-49 80 00.

 Förhandsbesked för dig som vill flytta till Skövde kommun

Om du bor i annan kommun men vill flytta till Skövde kan du begära förhandsbesked enligt 16 § LSS, genom blanketten till höger.