Bild på pojke som målar.

Information om anpassad grundskola

Rätt till skolgång i den anpassade grundskolan har barn/elever som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kundskapskrav därför att de har:

  • intellektuell funktionsnedsättning
  • bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom


I Skövde kommun sker mottagande av barn/elever till den anpassade grundskolan genom barn- och elevhälsan.

För att säkerställa barnets/elevens rätt till anpassad grundskola görs i samråd med barnets vårdnadshavare en utredning som omfattar psykologisk, pedagogisk, medicinsk och social bedömning. Utredningen om målgruppstillhörighet kan bli aktuell i förskoleklass eller senare under skoltiden.

Om utredningen och den samlade bedömningen visar att barnet/eleven har rätt till anpassad grundskola, så erbjuds vårdnadshavarna information om den anpassade grundskolans verksamhet och mål. Om vårdnadshavarna önskar anpassad grundskola för sitt barn skriver de en ansökan.

Beslut om skolgång i anpassad grundskola kan fattas först efter medgivande från vårdnadshavarna. Ett barn får dock tas emot i anpassad grundskola utan vårdnadshavarnas medgivande om det finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa.

Utbildningen i den anpassade grundskolan omfattar årskurserna 1-9 och ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara grundskolans utbildning. I anpassad grundskola är elevgrupperna oftast mindre och personaltätheten högre jämfört med grundskolan.

Kursplanerna och kunskapskraven är anpassade till målgruppen. Eleverna kan läsa ämnen eller ämnesområden eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner och kunskapskrav.

En elev som är mottagen i anpassad grundskola kan få sin undervisning i en grundskoleklass men läser och bedöms då enligt den anpassade grundskolans kursplaner och kunskapskrav. 

Vårdnadshavarna kan när som helst under elevens tid i den anpassade grundskolan begära att barnet ska gå över till grundskolan. Beslut ska då fattas att om att barnet inte längre ska ha sin skolgång i anpassad grundskola, om det inte finns synnerliga skäl till detta med hänsyn till barnets bästa.

Motsvarande beslut ska också fattas om en förnyad utredning visar att eleven inte tillhör den anpassade grundskolans målgrupp.