Lärande i Arbete (LIA)

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs där du genomför studierna på en annan arbetsplats än den egna.

Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. Yrkeshögskoleutbildningen har en kursplan för LIA. Av kursplanen framgår det vilka mål du förväntas uppnå och hur utbildningsanordnaren betygsätter kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Syftet med LIA är att du ska få lära dig i en verklig miljö. På en arbetsplats får du möjlighet att vidareutveckla dina kunskaper, färdigheter och kompetenser. LIA är en integrerad del av utbildningen och bidrar till att utbildningsmålen nås.

Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram allmänna råd om LIA. I råden framgår vad som gäller för planering, genomförande och uppföljning av LIA-kurser. Du kan läsa Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete, MYHFS 2015:3.

Varje yrkeshögskoleutbildning vid Skövde Yrkeshögskola har en rutin för LIA. Rutinen kommuniceras i respektive ledningsgrupp. Den allmänna rutinen delas in i förberedelse, genomförande, examination och utvärdering.