Att tänka på vid byggnation i kulturmiljö

Inom kulturmiljöområden ställs krav på anpassning till platsens karaktär och struktur. Olika aspekter att tänka på för att infoga ny bebyggelse kan vara:

  • Material, vad finns idag? Till exempel träfönster, panelbredd och fönstersättning
  • Teknik och utformning som stämmer in på platsen. Undvika fällning av träd och sprängning av berg.
  • Färgsättning och färgtyp
  • Taklutning
  • Placering, hur ser strukturen ut i området i övrigt?
  • Hur ser befintliga byggnader ut och vart vill du placera den nya byggnaden?
  • Sök lösningar som stämmer överens med byggnadens gestaltning och tekniska utförande både i helhet och i detaljer. Rådgör tidigt med antikvarisk, arkitektonisk och teknisk sakkunskap.


Genom en omsorgsfull projektering kan man ta till vara husets möjligheter att tillgodose nya funktionella krav. Därigenom kan också ingreppen ofta begränsas.