Förvanskningsförbudet

För ”särskilt kulturhistoriskt värdefulla” byggnader och miljöer gäller förbud mot förvanskning.

Förvanskningsförbudet innebär att bygglovsnämnden kan ställa särskilda krav på vilka tekniska lösningar som du får göra i din byggnad. Det kan också gälla på vilket sätt du får utföra en åtgärd.