Varsamhetskravet

Varsamhetskravet i plan- och bygglagen anger att ändringar ska utföras varsamt.

Kravet gäller vid:

  • Alla ändringar
  • Både invändigt och utvändigt

Varsamhetskravet gäller alltid, vid alla ändringar av alla byggnader.

Redan i planeringsskedet är det bra att vara medveten om att en måste ta hänsyn till bygganden.


”Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.” (Plan och Bygglagens 8e kapitel 17 §.)

 Kom ihåg att kravet på varsamhet gäller för alla byggnader. Det behöver inte finnas utpekade kulturvärden sedan tidigare.