ABC

A

Allmän plats
Är en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.

Allmän väg
En väg som förklarats vara allmän eller byggts och upplåtits såsom allmän enligt väglagen. Allmän väg hålls av staten genom Trafikverket eller av en kommun.

Altan
En öppen utbyggnad som används som uteplats.

Anmälan
Om du planerar att utföra en åtgärd som inte kräver bygglov, kan du istället behöva göra en anmälan till kommunens bygglovsnämnd.

Ansökan
Den ska innehålla uppgifter om den person som söker lov, dennes namn, personnummer, adress och mejladress samt telefonnummer. Du behöver skicka med de ritningar, handlingar och uppgifter som behövs för att pröva just ditt ärende.

Arbetsplatsbesök
Under ett bygges uppförande ska kommunen normalt göra arbetsplatsbesök. Vid besöket kontrollerar kommunen bland annat att kontrollplanen följs.

Areal eller yta
En yta är något man kan ta på. Med area menar man den uppmätta storleken på en yta.

Avgift
Bygglovsnämnden tar ut avgifter för bland annat bygglov, bygganmälan och rivningslov enligt fastställd taxa.

Avstyckning
Är när ett område avskiljs från en fastighet och bildar en ny fastighet. Det kan exempelvis ske i samband med att någon köpt mark för att bygga ett bostadshus.


B

Balkong
En utskjutande byggnadsdel, ovanför marken.

Boverkets byggregler - BBR
Regelsamling som uttrycker de funktionskrav och den tekniska standard som enligt plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF) ska kunna ställas på en färdig byggnad. BBR innehåller också allmänna råd.

Boverket
Är den centrala myndigheten för frågor byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning och för boendefrågor.

Brandskyddsbeskrivning
Beskrivning i ett tidigare skede i byggprocessen av hur brandskyddet ska utformas för att reglerna ska kunna uppfyllas.

Brandskyddsdokumentation
Av en brandskyddsdokumentation ska det framgå förutsättningarna för utförande av brandskyddet samt brandskyddets utformning.

Bruttoarea (BTA)
Area av mätvärda delar av varje våningsplan, begränsad av de omslutande byggnadsdelarnas utsida eller annan för mätvärdet angiven begränsning.

Byggherre
Byggherre i plan- och bygglagens mening är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings-, eller markarbeten. Byggherren har det fulla ansvaret för att byggnaden uppfyller de krav som plan- och bygglagen ställer.

Byggnad
Är en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerade på mark eller helt eller delvis under mark. Byggnad kan också vara placerad på en viss plats i vatten.

Byggnadsarea (BYA)
Med byggnadsarea avses den area som en byggnad upptar på marken.

Byggrätt
En byggrätt är den som fastighetsägaren har att bygga på en fastighet och regleras i detaljplanen.


C

Certifiering
Certifiering betyder att något överensstämmer med en kravspecifikation, norm eller standard. Alltså är ett certifikat ett bevis på kravuppfyllnad. Inom flera fackområden finns eller behövs certifiering av särskilt sakkunniga.