DEF

D

Dagvatten
Tillfälligt förekommande, avrinnande regn eller smältvatten från till exempel tak eller asfaltsytor.

Detaljplan
En detaljplan bestämmer hur mark och vatten ska användas inom ett visst område. I detaljplanen ska det gå att se vad som är allmäna platser, kvartersmark och vattenområden.


 E

Eldstad
Eldstad kan som exempel vara en braskamin, eldstad eller sätta in en kassett och är anmälanspliktig.

Energideklaration
Enligt lagen om energideklaration ska alla flerbostadshus ha energideklaration. Småhus ska ha en energideklaration vid nybyggnation. Den görs av fastighetsägaren tillsammans med en certifierad energiexpert.

Enklare åtgärder
För mindre och enklare åtgärder kan kommunen ge bygglov och startbesked vid samma tillfälle.


 F

Fasadritning
Visar hur en fasad på byggnad ser ut i de olika väderstrecken. Fönster, dörrar med mera ska vara redovisade.

Fastighetsgräns
Fastighetsgränsen är skiljelinjen mellan fastigheter. Den går mellan de gränspunkter som vanligtvis beslutats vid en lantmäteriförrättning, markerats genom gränsmarkeringar på marken och redovisats på kartan. Gränserna bestämmer fastighetens omfattning på marken och vad man äger.

Friggebod
Populär benämning på bod eller småstuga som får uppföras utan bygglov under vissa förutsättningar.

Förhandsbesked
Kommunen kan ge förhandsbesked om ifall en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen utanför planlagt område.