KLM

K

Klimatdeklaration
Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherren ska redovisa vilken påverkan en ny byggnad har på klimatet.

Komplementbyggnad
Fristående uthus, garage och andra mindre byggnader som hör till ett en- eller tvåbostadshus.

Kontrollplan
En kontrollplan är ett dokument, för bygg-, rivnings- och markåtgärder, som innehåller de viktigaste kontrollpunkterna som behövs för att se till att samhällets krav kan uppfyllas för projektet.

Kontrollansvarig
Vid bygg, mark eller rivning behövs ibland en kontrollansvarig (KA). Personen ska vara certifierad och ha en självständig roll i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Det är byggherren som ska utse kontrollansvarig. Den kontrollansvariges huvuduppgift är att se till att bistå/hjälpa byggherren att kontrollerna enligt kontrollplanen blir utförda.

Konstruktionsritning
En konstruktionsritning ska redovisa den tekniska information som behövs för att exempelvis uppföra en byggnad.

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljö
Kommunens kulturmiljöprogram pekar ut särskilda byggnader och områden och beskriver vilka kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden de har.
De unika värden som bebyggelsen har får inte förvanskas eller försämras.


L

Laga kraft
Om inte du eller någon annan överklagar beslutet inom 4 veckor vinner beslutet laga kraft. Det innebär att beslutet inte längre kan överklagas.


M

Markplaneringsritning
En markplaneringsritning visar hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar, murar och andra åtgärder.

Marklov
Ett marklov krävs om markens höjdläge avsevärt förändras. Marklov krävs också om man avser för fälla träd som är utpekade i detaljplanen.