NOP

N

Nybyggnadskarta
Dokument, karta och beskrivning, som sammanfattar kommunens kända data om fastigheten. Ska ofta beställas från kommunen inför ett byggprojekt.


O

Områdesbestämmelser
Är ett planinstrument som kommunen kan använda för en begränsad och översiktlig reglering, eller för att ange spelreglerna i ett område inför framtida, mer detaljerad planering.

Ovårdad fastighet
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska byggnaders yttre och tomter hållas i vårdat skick.


P

Plan- och Byggförordningen, PBF
Regeringens tolkning av vad som finns i Plan- och Bygglagen.

Plan- och bygglagen, PBL
Lag som innehåller bestämmelser om planläggningen av mark och vatten och om byggande. Länsstyrelserna har tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet och samverkar med kommunerna i planläggningen. Boverket har den allmänna uppsikten i landet.

Planritning
En planritning visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat. En planritning innehåller alltså funktioner, mått och byggnadsytor (så kallade BYA).