GHI

G

Giltighetstid
Ett bygglov, rivningslov eller marklov gäller i fem år från tidpunkt för laga kraft men själva åtgärden, till exempel byggandet, rivningen eller markarbetet, ska ha påbörjats inom två år.

Grannehörande (Grannyttrande)
Vid åtgärd som avviker från gällande detaljplan ska berörda grannar alltid ges möjlighet att höras och vars synpunkter ska beaktas vid beviljande om lov. Gäller i vissa fall även utanför detaljplan.


H

Handläggningstid
När en bygglovsansökan är komplett, det vill säga att alla uppgifter är ifyllda och handlingar som krävs är inskickade till bygglovsenheten har kommunen 10 veckor på sig att fatta beslut.

När en anmälningspliktig åtgärd är komplett har kommunen 4 veckor på sig att fatta beslut.

Huvudbyggnad
Begreppet är den viktigaste byggnaden, med hänsyn tagen till funktionen på en fastighet och används vanligast för ett bostadshus. Det handlar alltså om funktionen och inte i första hand om storleken.


I

Interimistiskt slutbesked
Om ett slutbesked inte kan ges på grund av en brist som inte är oväsentlig, behöver rättas till eller på grund av att en kontroll behöver göras i ett senare skede kan ett interimistiskt slutbesked ges. För att få ett slutgilitigt slutbesked behöver man i ett senare skede inkomma in med de punkter som behöver åtgärdas.