RST

R

Relationshandling
Det visar hur projektet/byggnaden blev efter beslut och revideringar under byggets gång. Till exempel om det skett mindre förändring mot de handlingar som lämnats bygglov för.

Remiss
Är en skriftlig begäran (fråga) från en myndighet till en annan myndighet eller organisation om ett uttalande i ett visst ärende.


S

Sanktionsavgift
Vid olovligt byggande, så kallat svartbygge kan bygglovsnämnden ta ut en sanktionsavgift med stöd från plan- och bygglagen (PBL).

Sektionsritning
Visar byggnaden eller tillbyggnaden i genomskärning. Alltså hur det skulle se ut om fasaden togs bort och väggar, golv och tak syns framifrån (som i ett dockhus).

Sektor samhällsbyggnad (SSB)
Sektor samhällsbyggnad (SSB) har Kommunstyrelsen (KS) som ansvarig nämnd och är den sektor inom Skövde kommun som ansvarar för plan-, bygglov-, mark och exploatering-, kart- och mät-, miljö och naturvård-, kollektivtrafik- och infrastrukturverksamhet.

Situationsplan
Det är en karta över din fastighet. Den visar alla sorters befintliga byggnader, höjdkurvor och var nya byggnader ska placeras samt om något ska rivas.

Slutbesked
Bygglovsnämndens besked om att ett byggnadsverk får tas i bruk. För att få slutbesked krävs att byggherren visar att alla krav är uppfyllda enligt lovet, kontrollplanen och startbeskedet.

Slutsamråd
När byggåtgärden som har omfattats av ett tekniskt samråd avslutas ska ett slutsamråd hållas. Vid slutsamråd går man bland annat igenom hur kontrollplanen har uppfyllts, hur andra villkor och kompletterande villkor i startbeskedet har följts.

Startbesked
Ett beslut från bygglovsnämnden om att åtgärden eller byggen som behövt bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan får påbörjas.

Strandskydd
Ett strandskydd värnar om allemansrätten och friluftslivet. Det är också till för att bevara land- och vattenområden som är biologiskt värdefulla.


T

Takkupa
Det är ett utskjutande parti av yttertak, utbyggt i takfall och försett med fönsteröppning framtill.

Tekniskt samråd
Under tekniskt samråd går man tillsammans med en byggnadsinspektör igenom förslag till kontrollplan och övriga inlämnade handlingar samt hur arbetet ska planeras och organiseras.

Tidsbegränsat
Ibland är det möjligt att sätta upp en tidsbegränsad byggnad i strid mot detaljplanen. Det kan lämnas för högst 10 år med möjlig förlängning med ytterligare 5 år.

Trädfällning
Att fälla ett träd. Kan kräva marklov.