Detaljplan för Haganders väg

 Haganders Väg

 

Detaljplanen fanns utställd för samråd under perioden 29 mars till 19 april 2023.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utveckling av industri- och verk­samhetsområdet runt Haganders väg. Byggrätten i området blir större genom en utökad byggnadsarea och byggnadshöjd.
En del av naturen i nordost vid Timboholmsrondellen tas i anspråk för industri­ och verksamhet, ytan ska kunna användas för uppställning.

Planförslaget avviker inte från Skövde kommuns översiktsplan ÖP2025.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för är i samrådsskedet.

Skede

 

Samrådshandlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådskrets
Inbjudan plansamråd

Bilaga A -  Behovsbedömning
Bilaga B - Dagvatten- och skyfallsutredning
Bilaga C - Översiktlig miljlöteknisk undersökning

 

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan