Detaljplan för Haganders väg

 Haganders Väg

 

Detaljplanen fanns utställd för granskning under perioden 25 mars till 15 april 2024.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utveckling av industri- och verk­samhetsområdet runt Haganders väg. Byggrätten i området blir större genom en utökad byggnadsarea och byggnadshöjd.

En del av naturen i nordost vid Timboholmsrondellen tas i anspråk för industri­ och verksamhet, ytan ska kunna användas för uppställning.

Planförslaget är förenligt med Skövde kommuns översiktsplan ÖP2025.

De synpunkter som tidigare framförts har behandlats av sektor samhällsbyggnad i samråds-redogörelse upprättad 2024-03-20.

Den som inte har framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplanen är i granskningsskedet.

Skede 

Granskningshandlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Granskningskrets
Samrådsredogörelse
Underrättelse granskning

Bilaga A -  Behovsbedömning
Bilaga B - Dagvatten- och skyfallsutredning
Bilaga C - Översiktlig miljlöteknisk undersökning

 

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan