Bild på kort som hänger i snören.

Skolkuratorer

Verkar för arbetsglädje, trivsel och trygghet.

Skolkuratorn arbetar tillsammans med lärare och övriga elevhälsan för att du som elev ska få det stöd du behöver för att nå målen med skolarbetet. Skolkuratorn kan du och dina vårdnadshavare vända er till från förskoleklass till dess du slutar gymnasiet.

Skolkuratorn arbetar med att utreda, åtgärda och främja din närvaro i skolan.

Skolkuratorn har särskilt ansvar för din psykosociala arbetsmiljö. I klassrummet, omklädningsrummet, på skolgården och på internet – överallt ska du under arbetsdagen kunna känna dig trygg.

Skolkuratorn träffar dig som elev enskilt för samtal. Rör det skolarbetet eller relationer med vuxna eller kamrater i skolan arbetar vi tillsammans för att lösa problemen. Kuratorn kan även hjälpa dig och dina vårdnadshavare vidare till hälso- och sjukvård eller socialtjänst om du behöver stöd kring ohälsa eller andra problem.

Skolkuratorn arbetar hälsofrämjande och hittar det som är en bra arbetsmiljö på just din skola och ser till att det fortsätter eller blir ännu bättre.

Skolkuratorerna arbetar också förebyggande – om de upptäcker olika problem försöker de föreslå ändringar som ger alla elever bättre hälsa, ökad trivsel, trygghet och studiero.