Likabehandlingsplan

mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller Skövde Yrkeshögskola 2023–2024.

INLEDNING

Skövde Yrkeshögskola upprättar en årlig plan för att förhindra kränkande behandling av studerande vid utbildningsanordnarens yrkeshögskoleutbildningar. Observera att Skövde Yrkeshögskola är en del av avdelningen Arbetsmarknad och Vuxenutbildning (AVA) i Skövde kommun och att Skövde Yrkeshögskola samarbetar med övriga enheter inom avdelningen gällande värdegrundsarbetet.
Skövde Yrkeshögskola upprättar en årlig plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling av studerande. Till stöd finns Lag (2009:128) om yrkeshögskolan och diskrimineringslagen (2008:567). Enligt dessa lagar är skolan skyldig att förebygga, utreda och vidta åtgärder för att stoppa trakasserier och annan kränkande behandling. Förbudet gäller både enstaka och upprepade kränkningar. Dessa åtgärder ska sedan utvärderas.

I denna likabehandlingsplan framgår vilka åtgärder som vidtas på Skövde Yrkeshögskola vid kränkningsärenden mellan studerande men också mellan personal och studerande. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder som skolan avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efter-följande årsplan.

Skövde Yrkeshögskola genomför årligen en kartläggning genom en enkät av hur situationen på skolan ser ut när det gäller likabehandling. Upptäcks riskfaktorer när det gäller diskriminering eller kränkningar ska förebyggande arbete kring detta startas. Skövde Yrkeshögskola ska även aktivt i det dagliga arbetet främja respekten för alla människors lika värde.

Skövde Yrkeshögskola är en arbetsplats för såväl yrkehögskolestuderande, elever i andra utbildningsformer och personal. Ingen individ ska behöva känna sig kränkt på något sätt eller diskriminerad på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Mål

  • Att Skövde Yrkeshögskola är fritt från diskriminering, trakasserier och kränkningar

  • Att varje individ skall känna sig trygg, respekterad och uppmärksammad i skolan
  • Att alla yrkeshögskolestuderande (och alla elever i övriga utbildningsformer) och all personal har god kännedom om värdegrundsfrågor och arbetar aktivt efter likabehand-lingsplanen

 

Lagar

Ansvar

Organisation

Utvärdering och revidering

Definitioner

Åtgärder vid diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Genomfört värdegrundsarbete/förebyggande arbete under 2022/2023

Planerat värdegrundsarbete/Förebyggande arbete under 2023/2024

Utbildning personal