Detaljplan för Skövde 5:198 m.fl. (Hasslum)

Hasslum

Kommunstyrelsen beslutade om att anta detaljplanen den 28 augusti 2023 (KS § 128/23). Antagandet överklagades och ärendet har avgjorts av Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen upphäver det överklagade beslutet.

Planområdet är beläget i Hasslum, söder om Insatsvägen.

Planens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av radhus, LSS-boende samt ett småbostadshus inom befintligt bostadsområde i Hasslum längs Insatsvägen.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för Skövde 5:198 m.fl. är överklagad.

Skede

 

Antagna handlingar (handlingar i PDF-format):

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Underrättelse
Granskningsutlåtande

Bilagor:
Bilaga A - Behovsbedömning
Bilaga B - Planprogram Hasslum med samrådsredogörelse
Bilaga C - Bullerutredning
Bilaga D - Geoteknisk undersökning
Bilaga E - Översiktlig miljöteknisk markundersökning
Bilaga F - Dagvattenutredning
Bilaga G - Naturvärdersinventering
Bilaga H - Arkeologisk utredning 2014
Bilaga I - Artskyddsutredning
Bilaga J - Hydrogeologisk utredning
Bilaga K - Trafikutredning
Bilaga L - Arkeologisk utredning 2022
Bilaga M - Riskbedömning PFAS i grundvatten

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan