Detaljplan för Skövde 5:198 m.fl. (Hasslum)

Hasslum

Kommunstyrelsen beslutade om att anta detaljplanen den 28 augusti 2023 (KS § 128/23). Antagandet överklagades och ärendet avgörs av Mark- och miljödomstolen.

Planområdet är beläget i Hasslum, söder om Insatsvägen.

Planens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av radhus, LSS-boende samt ett småbostadshus inom befintligt bostadsområde i Hasslum längs Insatsvägen.

Planförslaget avviker inte från Skövde kommuns översiktsplan ÖP2025.

Detaljplanen fanns utställd för granskning under perioden 22 mars till den 13 april 2023.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för Skövde 5:198 m.fl. är överklagad.

Skede

 

Antagna handlingar (handlingar i PDF-format):

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Underrättelse
Granskningsutlåtande

Bilagor:
Bilaga A - Behovsbedömning
Bilaga B - Planprogram Hasslum med samrådsredogörelse
Bilaga C - Bullerutredning
Bilaga D - Geoteknisk undersökning
Bilaga E - Översiktlig miljöteknisk markundersökning
Bilaga F - Dagvattenutredning
Bilaga G - Naturvärdersinventering
Bilaga H - Arkeologisk utredning 2014
Bilaga I - Artskyddsutredning
Bilaga J - Hydrogeologisk utredning
Bilaga K - Trafikutredning
Bilaga L - Arkeologisk utredning 2022
Bilaga M - Riskbedömning PFAS i grundvatten

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan