Detaljplan för Skövde 5:198 m.fl. (Hasslum)

Detaljplan för Skövde 5:198 m.fl. (Hasslum)

Hasslum

 

Detaljplanen finns utställd för granskning från 22 mars till den 13 april 2023.

Planområdet är beläget i Hasslum, söder om Insatsvägen.

Planens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av radhus, LSS-boende samt ett småbostadshus inom befintligt bostadsområde i Hasslum längs Insatsvägen.

Planförslaget avviker inte från Skövde kommuns översiktsplan ÖP2025.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för Skövde 5:198 m.fl. är i granskningsskedet.

Skede

 

Granskningshandlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Underrättelse
Granskningskrets

Bilagor:
Bilaga A - Behovsbedömning
Bilaga B - Planprogram Hasslum med samrådsredogörelse
Bilaga C - Bullerutredning
Bilaga D - Geoteknisk undersökning
Bilaga E - Översiktlig miljöteknisk markundersökning
Bilaga F - Dagvattenutredning
Bilaga G - Naturvärdersinventering
Bilaga H - Arkeologisk utredning 2014
Bilaga I - Artskyddsutredning
Bilaga J - Hydrogeologisk utredning
Bilaga K - Trafikutredning
Bilaga L - Arkeologisk utredning 2022

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan