Detaljplan för Skövde 5:198 m.fl. (Hasslum)

Detaljplan för Skövde 5:198 m.fl. (Hasslum)

Detaljplanen fanns utställd för samråd från 29 augusti till den 23 september 2022.

Planområdet är beläget i Hasslum, söder om Insatsvägen.

Planens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av radhus, LSS-boende samt ett småbostadshus inom befintligt bostadsområde i Hasslum längs Insatsvägen.

Planförslaget avviker inte från Skövde kommuns översiktsplan ÖP2025.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för Skövde 5:198 m.fl. är i samrådsskedet.

Skede

 

Samrådshandlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Kungörelse
Samrådskrets

Bilaga A - Behovsbedömning
Bilaga B - Planprogram Hasslum med samrådsredogörelse
Bilaga C - Bullerutredning
Bilaga D - Geoteknisk utredning
Bilaga E - Översiktlig miljöteknisk markundersökning
Bilaga F - Dagvattenutredning
Bilaga G - Naturvärdesinventering
Bilaga H - Arkeologisk utredning

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan