Ansökan

Du som är i behov av annat boende med omvårdnadsinsatser har möjlighet att ansöka om detta i form av bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL).

Ansökan om särskilt boende görs hos biståndsenheten. Du hittar blanketten Ansökan om särskilt boende under rubriken dokument. Vi behöver eventuellt ditt samtycke för att få inhämta information från andra professioner och anhöriga för att få en helhetsbild av din situation.

När man ansöker om särskilt boende enligt socialtjänstlagen går det till på följande sätt: När du lämnat en ansökan så kontaktas du av boendehandläggare som gör en utredning om ditt behov. Utifrån de uppgifter som boendehandläggaren får in i sin utredning så tar hen ett beslut där du antingen får ja till det du ansökte om (bifall) eller så blir det ett nej (avslag). 

Om du får ett nej till din ansökan 

Du har alltid rätten att överklaga ett negativt beslut till förvaltningsrätten i Jönköping. Information om detta medföljer beslutet. Vid en överklagan skriver du till sektor vård och omsorg och talar om vilket beslut det gäller samt vem som fattat beslutet. Tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du önskar. Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Om du anlitar ombud kan istället ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med en fullmakt.

För att vård- och omsorgsnämnden ska kunna ta upp ditt överklagande måste din skrivelse ha kommit in till sektor vård och omsorg i utsatt tid. Vilken tid som gäller står på ditt beslutsmeddelande.

Vård- och omsorgsnämnden skickar ärendet vidare till förvaltningsrätten, som avgör om beslutet ska gälla eller inte. Vård- och omsorgsnämnden har möjlighet att ändra beslutet i enlighet med ditt överklagande men kommer ändå att skicka det till förvaltningsrätten.

Om något är oklart så är du välkommen att vända dig till sektor vård och omsorg genom Skövde kommuns kontaktcenter, telefon 0500-49 80 00. Begär att få tala med den biståndsbedömare eller handläggare som skickat dig beslutet, eller med någon annan på sektorn som du vill diskutera ditt ärende med.