Bidrag och stöd

Sveriges riksdag och regering har satt upp mål för att minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi i Sverige. Ett steg för att nå dessa mål är att ge ekonomiskt stöd till vissa energiförbättrande åtgärder. På denna sida beskrivs vilka stöd som finns för närvarande, vilka villkor som gäller för att bli berättigad stöd och var man vänder sig för att söka stöd.

Skattereduktion vid installation av grön teknik

Det finns möjlighet att få skattereduktion vid installation av grön teknik. Skattereduktionen ges för installationer som påbörjas, slutförs och betalas under 2021. Det fungerar liknande rot- och rutavdrag och pengarna dras av direkt på fakturan från företaget som utför installationen. Det högsta beloppet som ges är 50 000 kr per person och år.

De installationer som inkluderas är nätanslutna solcellssystem, system med lagring av egenproducerad el samt laddningspunkter för fordon. För installation av ett nätanslutet solcellssystem ges en skattereduktion på 15% av kostnaden för arbete och material. Medan för installation av ett system med lagring av egenproducerad el samt installation av laddningspunkt för fordon båda ges en skattereduktion på 50% av kostnaden för arbete och material. Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida.

Skattereduktion på egenproducerad el

Om du producerar din egen el från exempelvis solceller eller kanske ett eget mindre vindkraftverk har du möjlighet att få skattereduktion för den överskottsel som matas in från din produktion till elnätet. 

Den skattereduktion du har möjlighet att få är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år. Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida

Klimatklivet

Satsningen Klimatklivet är en del av den statsbudget som riksdagen beslutat om för 2017. Det totala anslaget för Klimatklivet är ca 2,3 miljarder kronor under 2021.

Pengar från Klimatklivet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, exempelvis i en stad eller en kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län. De investerade medlen ska ha som huvudsakliga syfte att minska växthusgasutsläppen. Även spridning och marknadsintroduktion av ny teknik och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är önskade effekter. Alla utom privatpersoner kan få stöd.

Exempel på åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan röra sig om:

  • Laddinfrastruktur för elfordon
  • Biogasanläggningar
  • Byte av fossil olja till biobränsle eller fjärrvärme
  • Utbyggnad av mindre fjärrvärmenät
  • Lustgasdestruktion i sjukvården
  • Cykelbanor och infrastruktur för cykel
  • Kommunikationsinsatser

 

Är du intresserad av att söka pengar från klimatklivet? Besök då Naturvårdsverkets hemsida och skicka in din ansökan.

Stödet till laddinfrastruktur via Klimatklivet

En del av klimatklivet riktar sig speciellt till att bygga ut laddinfrastrukturen för elfordon i Sverige. Alla typer av organisationer, företag, kommuner, stiftelser och föreningar som bostadsrättsföreningar kan söka från Klimatklivet. Stödet vänder sig inte till privatpersoner, men för dessa finns möjlighet att ansöka om skattereduktion för installation av grön teknik som täcker installation av laddningspunkt för elfordon.

Stöd till laddningsstationer ges vid installation av publika laddningsstationer och får ges med högst 50 procent av investeringskostnaden.  Undantag kan göras för laddningsstationer för andra fordon än personbilar, så som buss, lastbil, båt eller flyg, och då kan stöd ges även om de inte är publika. Läs mer om detta på Naturvårdsverkets hemsida.