Vindkraft

Stora vita vindkraftverk har vi alla någon gång sett torna upp sig i horisonten. Men om du är intresserad av att producera din egen el går det välja betydligt mindre varianter, och de minsta kräver inte ens bygglov.

Det finns två olika vindkraftverk som är av intresse för privatpersoner, miniverk och gårdsverk. Om två eller fler vindkraftverk upprättas tillsammans omfattas verksamheten av anmälningsplikt enligt miljöbalken, då de då klassas som Medelstor anläggning.

Miniverk

Ett miniverk definieras som ett vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 20 meter och med en rotordiameter på maximalt 3 meter. Kraftverket får heller inte monteras fast på en byggnad eller placeras på ett avstånd från tomtgränsen som är större än kraftverkets höjd över marken.

För ett miniverk behövs inte bygglov, men uppförandet av ett miniverk måste anmälas till kommunen och uppförande av vindkraftverket får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Gårdsverk

Ett gårdsverk definieras som ett vindkraftverk med en totalhöjd på 20-50 meter eller ett verk vars rotordiameter överstiger 3 meter. Ett miniverk klassas också som ett gårdsverk om det placeras på ett avstånd från tomtgränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken eller monteras fast på en byggnad. Ett gårdsverk är bygglovspliktigt.

Tänk på!

Oavsett om du vill installera ett miniverk eller gårdsverk finns det några saker du bör tänka på innan installationen påbörjas.

Tillgången på vindenergi är den enskilt viktigaste faktorn för lokalisering av vindkraftverk. Vindens potentiella effekt ökar teoretiskt med kuben på vindhastigheten. Detta betyder att en fördubbling av hastigheten ger åtta gånger mer effekt. Men eftersom vindkraftverken är optimerade för vissa vindlaster är en bra tumregel att varje procents ökning i medelvind ger 2 procent i ökad årsproduktion.

Dagens vindkraftverk utvinner energi vid vindhastigheter på 4–25 m/s. Tänk på att vid uppförande av mindre vindkraftverk är det viktigare att titta på just dina lokala vindförhållanden, även om kartan på vindlov.se kan ge en fingervisning.

Om det finns en detaljplan för området ska det klaras ut om nya verk strider mot detaljplanen eller inte. Det är viktigt att du har tänkt igenom placeringen avseende risken för störning. Tala med dina grannar om vad de anser om valet av plats. Mindre vindkraftverk kan även påverka den tekniska infrastrukturen på olika sätt. Säkerhetsavstånd krävs till vägar, järnvägar och kraftledningar.