Husets grund

Grundens huvudsakliga uppgift är att bära byggnadens stomme och att hålla fukt och radon borta. Ur energisynpunkt är det viktigt att grunden är välisolerad, det är viktigare än vilken slags grund man väljer, och ett U-värde lägre än 0,13 W/(m2•K) är att sikta mot. Har man tänkt installera golvvärme är det av extra vikt att grunden isoleras väl eftersom värmen annars kan röra sig åt fel håll.

Det finns tre typer av grundkonstruktioner; platta på mark, krypgrund och källare. Nedan beskrivs kort de olika typerna.

Platta på mark

Platta på mark är det vanligaste grundläggningssättet och innebär att en betongplatta gjuts ovanpå en värmeisolering. En energieffektiv platta på mark har 30 centimeter värmeisolering under sig och en kant med minst 10 centimeter, gärna 15 centimeter, vertikal värmeisolering. Om man ska installera golvvärme rekommenderas minst 30 centimeter isolering under betongplattan, annars finns risk att värme förloras till marken under huset.

Krypgrund

En krypgrund medför att huset kommer lite högre över markytan än med platta på mark. Krypgrunden har minst sex decimeter luft mellan mark och bottenbjälklaget vilket gör att det blir ett krypbart utrymme under huset. Den här typen av grund passar där det är ojämn mark eller kuperat. Det går att ventilera krypgrunden med antingen varm inomhusluft eller kall utomhusluft.

Vid uteluftsventilerad grund ligger isoleringen och lufttätningen i golvbjälklaget och grunden är kall. Om bjälklaget är i trä eller träbaserat material finns det stor risk för mögel och det är därför viktigt att tänka på att isolera tillräckligt mycket.

En krypgrund som är ventilerad med varm inomhusluft har stora fördelar ur fuktsäkerhetssynpunkt då grunden hålls varm och torr. Frånluften från huset går via grunden innan den lämnar huset, vilket både värmer och säkerställer en tillräcklig ventilation.

Källare

Det är numera ganska ovanligt med källare i nybyggda hus, detta eftersom denna grundkonstruktion kostar mer att bygga än en platta på mark eller en krypgrund. Väljer du källare bör den ha cirka 25 centimeter tjock värmeisolering utanför källarytterväggen och cirka 20 centimeter under källargolvet. En välisolerad källare är också en torrare källare.