Så mycket energi får ditt hus använda

Om du har läst alla tidigare avsnitt har du nog insett att det finns en hel del att tänka på när man ska bygga ett energieffektivt hus. För att göra det lite enklare ställer Boverkets byggregler (BBR) krav på hur mycket energi ett nybyggt hus får använda genom uttrycket ”specifik energianvändning”.

Den specifika energianvändningen är antalet kWh per kvadratmeter och år, kWh/m2, år, och går att räkna fram genom att byggnadens energianvändning divideras med husets area.

Energianvändningen inkluderar energin för uppvärmning, varmvatten, komfortkyla och el för drift av byggnaden, i byggreglerna kallat för fastighetsenergi. Däremot ingår inte hushållsel eller energi som produceras från solfångare och solceller.

För elvärmda hus, som till exempel värms med värmepump, elpanna eller direktverkande el, ställs tuffare krav jämfört med hus som värms på annat sätt. Eluppvärmda hus får inte använda lika mycket köpt energi och det finns även en gräns på hur stor den installerade eleffekten får vara.

Sverige är från och med BBR 2015 indelat i fyra olika klimatzoner. Detta för att kravnivån bättre ska anpassas till de förutsättningar som råder i de olika delarna av landet. Skövde och Västra Götalands län tillhör klimatzon III vilket innebär att den specifika energianvändningen för ej eluppvärmda hus är 90 kWh/m2, år och för eluppvärmda hus är 55 kWh/m2, år.