Äldreboende

Sektor vård och omsorg tar ut en omvårdnadsavgift för den hjälp du får vid äldreboendet. Denna avgift är inkomstbaserad men för år 2024 maximerad till 2 575 kr per månad. Utöver den måste du alltid betala de fasta avgifterna, hyra, el, förbrukningsartiklar och mat.

Så här beräknas omvårdnadsavgiften:

  • Skillnaden mellan din nettoinkomst och ditt förbehållsbelopp kallas avgiftsutrymme och avgör vad du får betala i hemtjänstavgift.

  • Ditt förbehållsbelopp består av ett justerat så kallat minimibelopp samt din hyra. Det justerade minimibeloppet vid äldreboende är 8 553 kr från 1 januari 2024.

  • Hyra samt avgift för mat, förbrukningsartiklar och el tas ut med samma belopp av alla oavsett inkomst.

  • Vad du ska betala räknas ut efter de uppgifter som du lämnar till sektor vård och omsorg en gång om året. På den blankett du får fyller du i din inkomst och hur mycket ränta du har fått från banken. Kommunen hämtar också uppgifter från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan.
 
  • Som inkomst räknas bostadstillägg, pensions-, löne-, rörelseinkomster och övriga inkomster som uppbärs samma år som avgiftsåret. Ränta och annan avkastning av kapital som avser året före avgiftsåret räknas också som inkomst.
 
 
Eventuella förändringar under året skall omgående anmälas till sektor vård och omsorg. 
 

Följande avgifter gäller from 2024-01-01.

Detta är avgiften per månad:

Hyran beror på hur stort rummet är samt dess standard, dock aldrig högre än 7 500 för ett rum.  7 500 kr
Hushållsel  191 kr
 Förbrukningsartiklar 143 kr 
Mat 5 220 kr
Omvårdnad högst 2 575 kr
         

Hemförsäkring ingår inte i din avgift till kommunen.

  

Vid frånvaro görs avdrag för mat, omvårdnad, förbrukningsartiklar och hushållsel för varje dag från och med första frånvarodagen till och med dagen före återkomsten.