Är du förälder?

Varför kommer ditt barn till förhör hos polisen och varför fick du inte veta något innan?

När en person som arbetar med barn och ungdomar är orolig för att ett barn far illa så är den personen skyldig att anmäla sin oro till socialtjänsten. Vid misstanke om att barnet varit utsatt för brott i sin familj eller av någon som står familjen nära gör socialtjänsten en bedömning om en polisanmälan ska göras.

Socialtjänsten har rätt att avvakta med information till vårdnadshavarna att en polisanmälan gjorts. En del kan uppleva sig förbigångna av att inte ha fått veta det. För barnets bästa är det ändå viktigt att socialtjänsten och vårdnadshavarna samarbetar.

Socialtjänsten och polisen har olika ansvarsområden

När det framkommer att ett barn utsatts för brott har socialtjänsten och polisen olika ansvarsområden. Socialtjänstens ansvar är att utreda barnets behov av stöd och skydd och det görs genom att en utredning inleds.

Polisens uppgift är att utreda brott. När en polisanmälan görs inleder polisen en förundersökning. Då råder förundersökningssekretess.

Socialtjänsten berättar oftast inte för vårdnadshavarna om innehållet i den anmälan som gjorts till polisen då det kan finnas risk att barnets berättelse påverkas. Polisens och socialtjänstens utredningar kan pågå samtidigt men är oberoende av varandra.

Trygghets-person

Läs här

Förhör med barnet

Läs här

Särskild företrädare

Läs här

Krisstöd

Läs här

Barns rättigheter

Läs här