Krisstöd

När misstanke finns att ett barn varit utsatt för brott leder det ofta till starka känslor och reaktioner både hos barnet och hos omgivningen.

Barn kan till exempel oroa sig för vad som ska hända dem eller andra familjemedlemmar, om någon kommer att bli arg på dem eller om de kommer att bli trodda. En del barn visar tydliga symtom på att inte må bra medan andra är till synes opåverkade.
Känslor

För en förälder kan det uppstå en kris oavsett om man själv är misstänkt för brottet eller inte. En del reagerar genom att bli arga eller besvikna på barnet eller på hur professionella hanterat situationen. Många föräldrar oroar sig för hur deras barn mår eller har påverkats av det som hänt.

I sådana situationer kan det vara viktigt att både barn och föräldrar får hjälp att prata om sina upplevelser och hantera reaktioner för att kunna gå vidare. Ibland räcker det med några samtal och ibland behövs stöd under en längre tid. Aktuell socialtjänst där barnet bor kan bistå med hjälp och stöd.

KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid risk för Barnmisshandel)

Samordnarna på Barnahus Skaraborg erbjuder familjebehandling i form av KIBB. KIBB är en metod som kan användas när det finns risk för och/eller har förekommit någon form av fysisk misshandel mot barn. Metoden är manualbaserad och man arbetar med barn och föräldrar tillsammans, ibland kan även syskon vara med.


Vid 16 tillfällen träffas familjen och behandlarna en gång per vecka. Barnet och föräldrarna arbetar först med varsin behandlare i ca en timme, därefter träffas man tillsammans i ytterligare en halv timme. Olika teman tas upp vid varje behandlingstillfälle. Exempel på teman som förekommer:

  • Vad är våld?
  • Hur påverkas barn av att bli utsatta för våld?
  • Känslor
  • Ilskehantering


Utvärderingar som gjorts i USA och Sverige av metoden, visar goda resultat avseende att våldet har upphört, konflikter har minskat och att både barns och föräldrars psykiska hälsa förbättrats.

”Vi har slutat att bråka och slåss och vi har börjat prata istället. Det känns bättre.” (pojke 9 år)

”Jag tycker att det är ett bra upplägg på samtalen, att vi vuxna och vårt barn har fått prata ensamma och att vi i slutet av samtalen har fått prata tillsammans.” (mamma)

”Man lär sig tänka på ett annat sätt. Hur man ska bemöta barnen och även lugna ner sig och sitt humör.” (styvpappa)

”Att vi har fått hjälp att ha det bättre hemma. Inte lika mycket bråk.” (flicka 5 år)

                KIBB