Herrhagen

Parker & grönområden

Herrhagen är en stor ogödslad betesmark som delvis har karaktären av ekhage, delvis av öppen betesmark. I området finns stora ytor magra betesmarker med rik flora.

En lång rad typiska gräsmarksväxter som stagg, blåsuga, ljung, slåttergubbe, granspira och backtimjan växer här. Även en rik flora av gräsmarksvampar har påträffats; i området finns cirka tio olika vaxskivlingar.

Herrhagen ligger strax väster om Simsjövägen, söder om Simsjön.