Sydbillingens platå

Parker & grönområden

Sydbillingens platå erbjuder en enastående vildmarkskaraktär trots närheten till flera städer. På platån finns en mosaik av större mossar, kärrdråg, sumpskogar, myrholmar och magra barrskogar.

Reservatet utgörs av de centrala delarna av Sydbillingens platå med sitt centrum ca 8 km väster om Skövde. Sydbillingens platå är ett av södra Sveriges största sammanhängande vildmarksområden, orört sedan mitten av 1800-talet, med en yta på ca 2000 hektar. Reservatet erbjuder en enastående vildmarkskaraktär trots närheten till flera städer. De vidsträckta våtmarkerna och djupa skogarna upplevs med fördel på vintern.

Berggrunden på platån består av den vulkaniska bergarten diabas. Jordlagren består antingen av ett tunt moräntäcke eller mindre mäktiga torvlager. Genom att diabasens yta genomkorsas av sprickor och sänkor har ett mosaikartat landskap skapats med skogar inom de torrare och myrmarker inom de fuktigare delarna.

De större våtmarkerna, Degramossen, Storemossen och Säxtingen, utgör mer än 1 000 hektar. Floran karakteriseras av arter som tål låg näringstillgång. Typiska arter är vitag, tuvsäv, dystarr, flaskstarr, tuvull och ängsull. I laggen som omger högmossarna hittar du bland annat skvattram, klockljung och hjortron.

Fågellivet på myrarna är rikt med orrspel, häckande trana och ljungpipare. Tjäder och järpe trivs i barrskogarna som är orörda sedan lång tid. Stora flockar med korsnäbbar kan ses i trädens toppar.

Älg, tjäder, pärluggla samt nötkråka finns i gammelskogen. Orre och ljungpipare kan höras på mossarna. Laggen som omger högmossarna hyser skvattram, hjortron, klockljung m.fl. arter.

Inom Sydbillingens naturreservat är det bland annat förbjudet att skada vegetationen, göra upp eld och ha hunden okopplad. Det nås till fots, eller varför inte på skidor, via Orsjö vid Skaravägen eller från Simsjön. Om du vandrar Pilgrimsleden passerar du våtmarken Orrakycklingen på västra delen av platån.