Nohlmarken

Parker & grönområden

Området är kommunens största slåttermark och har en enastående rik flora. Nohlmarken ska helst besökas på sommaren då orkidéerna blommar som mest!

Bland växterna märks ett stort antal olika orkidéer, bland annat ängsnycklar, skogsknipprot, brudsporre och tvåblad. Gynnsamma år blommar de i tusental. Andra arter är t ex majviva, gräsull, ormtunga och vildlin. Totalt har mer än 370 olika arter noterats.

Vid mitten av 80-talet var Nohlmarken kraftigt igenvuxet. Stora restaureringsinsatser och årlig slåtter utförd av Naturskyddsföreningen har utvecklat området till kommunens artrikaste växtlokal. I de övre, västra, delarna finns en torrängs- och friskängsflora medan marken är fuktigare längre österut och präglas av kalkfuktäng. Området omges av rödfyrhögar, bränd alunskiffer, som vittnar om den forna kalkindustrin i bygden.

Inom Nohlmarkens naturreservat är det bl a förbjudet att plocka blommor och skada växtligheten. Strax nordväst om området finns ett område med kalktuff skyddat som naturminne.

Nohlmarken ligger söder om Skultorps samhälle, söder om Skövde. Det ligger i en sluttning, på alunskiffer. Två källor och en mindre bäck finns i området. Nohlmarken har genom upprepade röjningar, slåtterarbete och betesdrift blivit Skövdetraktens artrikaste naturområde. Idag kan ett tiotal orkidéarter beskådas under sommaren, däribland ängsnycklar, flugblomster, brudsporre och kärrknipprot. Bra år kan de ses i tusental. Reservatet ligger inklämt mellan stora högar av rödfyr (bränd alunskiffer) och den centrala delen utgörs av ett rikkärr. Uppåt berget mot Falköpingsvägen finns torrare betesmark och ner mot Loringavägen en fuktig ängsmark. Rakt under Falköpingsvägen finns ett äldre kalkbrott med skyddad kalktuff (naturminne).