Ryds ängar

Parker & grönområden

På våren kläs Ryds ängars vackra böljande betesmarker av gullvivor, mandelblom och körsbärsträd som står i vit skrud. Fina skogsbryn och dungar omger betesmarkerna.

Ryds lövängar är belägna ca 500 m väster om Skaraborgs sjukhus. Området består främst av lövskogsklädda sluttningar omväxlande med betade hagmarker och ängar. 

Strax väster om en nyskapad våtmark, Stubbsjön, kan man se hamlade träd. I sluttningarna syns spår från forna tiders markanvändning som fornlämningar, gamla gårdstomter och odlingsrösen. Fågellivet är rikt med karaktärsarter som stenknäck, härmsångare och grönsångare. Rydsbäcken avgränsar området mot söder och bildar en fin liten kanjon genom kalkstenen. På vissa ställen i bäckfåran har smältvatten från inlandsisen skapat ursvarvningar (grytor).

I området finns flera promenadstigar där du kan njuta av allt från färggranna torrängsväxter som smällglim, tjärblomster, kärringtand och getväppling till blåsippor, vitsippor, vårlök, vårärt, violväxter och lungört som pryder marken på våren.

Parkering kan ske på flera ställen längs Rånnavägen.

Foto: Mårten Bergkvist/Upplev Skövde