Nolberget

Parker & grönområden

Nolberget har en av länets mest värdefulla lövskogar!

Här finns bergbranter, rasbranter med grovstammiga träd, glaciala smält-vattenrännor, källmiljöer, klibbalsumpskog samt ett rikt växt- och djurliv. Moss- och lavfloran är en av de värdefullaste i Götaland. Den känsliga lunglaven förekommer i stort antal.

Stora Höjens skogar ligger söder om Nolberget, vars värdefulla lövskogsområde här förlängs cirka 2 km. Den lövklädda branten sträcker sig till Missunnebäcken som rinner fram i en sprickdal. Här finns ett vattenfall och en forsmiljö med intressant mossflora.

På Billingens nordvästra brant växer äldre blandskogar med stort inslag av ädellöv och död ved. Branten är ställvis blockrik. I skogen finns äldre hamlade träd som är rester från tidigare lövängar. Nedanför branten finns både äldre lövskog och lövsumpskog och lövrika, delvis igenväxta hagmarker. Här finns också stora bestånd med äldre hassel. Två bäckar rinner nerför branten. I sluttningen finns flera källor.

Mossor, svampar och lavar är knutna till brantskogen Framför allt i branten växer många sällsynta mossor, lavar och svampar. Blommor som anses hotade är kransrams, springkorn, myskmadra och vårärt. De äldre hasselbestånden har en mycket rik svampflora.

Förutom de hamlade träden är viktiga kulturspår odlingsrösen, stenmurar, enstaka husgrunder och spår efter äldre vägar.

Naturreservatet är lätt att nå. Det finns parkeringsplatser i anslutning till naturreservatet, vid Arvidstorp och vid Högelid. De före detta hagmarkerna nedanför rasbranten är tilltalande strövområden, och ovanför branten finns möjligheter till goda utblickar över det omgivande landskapet. I den norra delen går Billingeleden går genom naturreservatet.

Foto: Mårten Bergkvist/Upplev Skövde