Värmepannor

En värmepanna värmer kallvatten till varmvatten. Varmvattnet används för att värma huset men också till tappvarmvatten. Eftersom en värmepanna kan använda flera olika bränslen för uppvärmning fungerar de på olika sätt.

Gemensamt för värmepannor är att de tillsammans med en ackumulatortank fördelaktigt kan kopplas ihop med solfångare. Detta gör att man på sommaren kan ta tillvara på solenergi för varmvatten. I detta avsnitt beskriver vi de vanligaste förekommande värmepannorna.

Pelletspannor och kaminer

Pellets är ett förädlat trädbränsle bestående av olika biprodukter från skogs- och träförädlingsindustrin. För att tillverka pellets mals först torrt såg- och kutterspån. Sedan pressas det malda spånet i höga temperaturer, vilket formar pellets. Eftersom pellets kommer från skogen tillför förbränningen ingen extra koldioxid till atmosfären.

För att elda pellets behövs en pelletspanna eller pelletskamin, ett förråd för förvaring av pellets och en leverantör av pellets till fastigheten. Det finns två sätt att installera en pelletspanna, antingen köper du en helt ny pelletspanna eller så köper du en pelletsbrännare och installerar den i en äldre olje- eller vedpanna. Fördelen att köpa en ny panna är att de ofta har hög verkningsgrad och är relativt självgående. Nackdelen är att en helt ny pelletspanna är dyr. Genom att konvertera din gamla oljepanna eller vedpanna sparar du en hel del pengar på installationskostnaden. Nackdelen är att en konverterad panna kräver mer underhåll och har sämre verkningsgrad, vilket i längden gör att den kan kosta mer.

Det finns två varianter av pelletskaminer, de som endast värmer inomhusluften och de som kan värma både luften och vatten till radiatorerna och till tappvattenkranarna. Den variant som även kan värma vatten kallas vattenmantlad pelletskamin.

Tips för pelletspannor och kaminer
Energimyndigheten har gjort ett test av olika pelletspannor  och pelletskaminer. Här finns också bra information kring vad du bör tänka på innan du installerar en pelletspanna eller pelletskamin.

Oljepanna

Olja var förr ett relativt billigt bränsle, men priset har ökat de senaste åren. Olja är även ett fossilt bränsle och därför inte bra ut miljö- och klimatsynpunkt. Eftersom oljan är dyr, samtidigt som den skadar miljön, rekommenderar vi att du byter ut din oljepanna mot en annan uppvärmningskälla.

En oljepanna fungerar på liknande sätt en pelletspanna och det är därför relativt enkelt att konvertera din oljepanna till en pelletspanna. När du eldar med olja behövs även en cistern för förvaring. Cisternens plats kan vid konverteringen istället användas som pellets- eller vedlager.

Vedpanna och braskamin

Eldning med ved har pågått sedan urminnestider och är idag fortfarande ett bra alternativ för uppvärmning. Priset kan dock variera beroende på om du köper din ved färdigkluven eller har tillgång till egen skog. Oavsett hur du får tag på ved är bränslekostnaden relativt låg.

Ur klimatsynpunkt är ved, precis som pellets, bra. Detta eftersom det är ett biobränsle och därför en del av det naturliga kretsloppet. Viktigt att tänka på är att det kan bildas stora utsläpp av partiklar samt svavel- och kväveoxider om du inte eldar på rätt sätt. På Naturvårdsverkets hemsida finns en bra information om hur du eldar rätt.

Tips för vedpannor och braskaminer
Energimyndigheten har gjort ett test av olika vedpannor  och braskaminer. Här finns också bra information kring vad du bör tänka på innan du installerar en vedpanna eller braskamin.

Elpanna

En elpanna använder, till skillnad från de andra pannorna, inget bränsle, istället värms vatten med el. Den tar förhållandevis lite plats och behöver inget bränslelager. Men el är dyrt i jämförelse med ved och pellets och driften blir därför dyrare. Värt att tänka på är också att el produceras på olika sätt. Är efterfrågan på el i Sverige högre än utbudet importeras el från övriga Europa och risken är då att vi får el från fossila källor. Tänk därför på att göra ett aktivt val för att din el ska komma från förnybara källor som sol, vind, vatten eller biobränslen.

Minska förlusterna hos din panna

Genom att följ råden nedan om du vi optimera förbränningen hos din panna. Det minskar förlusterna hos pannan och därmed mängden bränsle som behövs. På så sätt kan också uppvärmningskostnaden bli lägre.

  • Sota regelbundet. Beläggning av sot i pannan sänker verkningsgraden.
  • Elda rätt. Titta på röken om du har rätt förbränning. Grå eller svart rök betyder att förbränningen är ofullständig. Om röken ser ut som värmedallring är det för mycket luft vilket ger höga värmeförluster. Om röken syns svagt är det rätt förbränning. Följ de råd Naturvårdsverket ger.
  • Installera en motdragslucka. Om en draglucka kan monteras på skorstenskanalen nära pannan ser den till att draget är konstant oavsett vind och utetemperatur. Det medför att pannans verkningsgrad ökar.
  • Installera en ackumulatortank om det inte finns. En ackumulatortank gör att du behöver mycket mindre bränsle. Läs mer om ackumulatortankar här (länk till avsnitt om acktankar).
  • Elda med torr ved. 

 

Byte från värmepanna

Om du väljer att byta ut din värmepanna mot till exempel fjärrvärme eller en värmepump behöver du tänka på några saker.

  • Utrymmet där bränslepannan stått kan bli kallt när pannans strålningsvärme försvinner. Du kan behöva installera ett extra element i detta utrymme så att det inte uppstår fuktproblem.
  • Om skorstensstocken blir kall kan ventilationen försämras. Detta gäller för hus med självdrag.
  • Det kan vara en bra idé att skydda skorstenen med en huva för att undvika skador i skorstenen.