Bygglov

Solceller och solfångare som sätts upp på en byggnads tak eller fasad är i vissa fall bygglovsbefriade. Undantaget från krav på bygglov gäller både för en- och tvåbostadshus och för andra typer utav byggnader.

Nedanstående kriterier ska vara helt uppfyllda för att sådana solceller och solfångare ska vara bygglovsbefriade:

- de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
- de ska följa byggnadens form
- de får inte monteras på byggnader inom områden som anses vara av högt kulturhistoriskt värde, dvs inom kulturmiljöprogrammet
- de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
- att anläggningen för solenergi inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området