Fördjupad ÖP
Detaljplan
Byggnation Här är vi nu
Klart

Ekedal Norra

Bostäder Gator och parkering

Ekedal Norra ligger mycket centralt i Skövde, direkt öster om Boulognerskogen. Här planerar tre olika exploatörer för varsin byggnation, med en total omfattning av 177 bostäder.

Ekedal Norra omfattar ett ca 10.000 m2 stort område. Det gränsar i söder till Ekedals förskola, i öster till Henriksbergsgatan, i norr till gc-väg mot Boulognerskogen och i väster till den björkallé, gångväg och häck som utgör den östra gränsen av Boulognerskogen. 

Förslaget möjliggör 177 bostadsrätter i varierande storlek. Byggnationen uppförs i tre L-forma­de bostadskvarter. Dessa sluter sig mot trafiken längs Hjovägen och Henriksbergsgatan i nordost och öppnar sig mot Boulognerskogen i sydväst. Mot Henriksbergsgatan är byggna­dskropparna fasta och markerar gaturummet medan de mot Boulogner-skogen är lätta, öppna och tar in parkens grönska. Byggnadskropparna har förskjutna placeringar och va­rierar i höjd på mellan 5-10 våningar för att möjliggöra bra ljusförhållanden, erbjuda utblickar mot parken från alla bostäderna, hantera trafikbuller samt för att skapa visuella kopplingar och gångstråk mellan Henriksbergsga­tan och Boulognerskogen. Parkering för de boende sker i parkeringsgarage under bostadsbebyggelsen. Det finns krav på två allmänna passager mellan kvarteren, därtill finns gc-vägar både direkt norr och söder om bostads-bebyggelsen.

Förutom att skapa attraktiva bostäder för 3-400 personer centralt i Skövde, innebär de nya bostäderna att Östermalm nu också kan erbjuda bostadsrättslägenheter, vilket man saknat tidigare. Området har omedelbar närhet till fina grönmiljöer och badsjö, samtidigt som det bara är 500 meter till resecentrum. Byggnationen innebär vidare att fler rör sig i och omkring Boulognerskogen,  vilket gör den till en säkrare och tryggare plats att vara på under dygnets alla timmar.

De tre exploatörer som är involverade i projektet och ska bygga bostäderna är: Skeppsviken, Peab och Riksbyggen. Mer om deras respektive byggnationen kan du läsa på respektive exploatörs hemsida;

 

Vill du ta del av detaljplanen för området finns den här.

Gata & natur

För att möjliggöra den kommande bebyggelsen i Norra Ekedal har vi flyttat läget på busshållplatsen Henrikbergsgatan B, den ligger nu närmare Hjovägen. Busshållsplatsen kommer under byggnationstiden vara avstängd. Vi har även stängt av grusparkeringen som låg längs Henrikbergsgatan i höjd med Bäckvägen eftersom den ligger på planerad bostadsmark.

Vi har även förberett bostädernas anslutningar till vatten, avlopp, dagvatten, el och fiber. Den här typen av infrastruktur ligger ofta i gatan och i det här fallet behövde vi gräva upp Henriksbergsgatan för att kunna ansluta de ny bostäderna.

Tidplan

Detaljplanen för området är antagen och de flesta nödvändiga ledningsflyttar har utförts. Nu är Ekedal Norra redo för entreprenörerna att bygga bostäder. Riksbyggen, som i detta projekt bygger för personer över 55, har startat sin byggnation med markarbeten hösten 2022. Peab och Skeppsviken  planerar att starta sina byggen under 2023. Byggnationen beräknas ta ca 18 månader för respektive exploatör.

Så påverkas du

Vi strävar efter att utföra arbetet med så liten påverkan på trafiken som möjligt. Trots det är byggtrafik och trafikstörningar ofrånkomligt och vi hoppas att du har översende med de besvär som kan uppstå. Den närliggande parkeringen nordöst om området samt busshållplatsen kommer att vara avstängda tillsvidare. 

Framkomligheten på Henriksbergsgatan kommer stundtals vara begränsad.