Detaljplan Här är vi nu
Byggnation
Klart

Glimmern 1

Gator och parkering Bostäder

Glimmern 1 ligger centralt i Skövde, strax väster om Vadsbovägen. Projektet ska möjliggöra förtätning med bostadsbebyggelse och kompletterande verksamheter inom fastigheten Glimmern 1, samt att förbättra trafiksituationen runt fastigheten.

Vad ska göras på Glimmern 1

På nuvarande parkeringsyta framför ICA Kvantum planeras bostadsbebyggelse med inslag av verksamheter i entréplanet mot Norra Bergvägen, samt garage i två våningar. Garaget ska tillgodose efterfrågan på bilplatser för både befintliga verksamheter och för tillkommande bostadsbebyggelse. Ovanpå garaget planeras en gårdsmiljö till bostäderna.

Vid Norra Bergvägen planeras två lameller med sadeltak, i vinkel mot varandra, liknande den halvöppna kvartersstruturen på andra sidan gatan. I det nordöstra hörnet planeras ett högt punkthus. 

I den sydöstra delen av fastigheten planeras ett parkeringsdäck i tre våningar, varav en i suterräng. Ovan på parkeringsdäcket planeras ytterligare bostäder. I det aktuella förslaget till byggnation ryms totalt ca 200 lägenheter.

Gamla Kungsvägen och S:ta Birgittas väg  kommer att breddas för att skapa ett sepparat högsvängfält ut från S:ta Birgittas väg och ett vänstersvängfällt på Gamla Kungsvägen. Vi ska även bredda gång- och cykelvägar längs Gamla Kungsvägen och S:ta Birgittas väg. Norra Bergvägen busshållplats kommer att göras om för att skapa utrymme för en bättre utrustad busshållplats.

I anslutning till den befintliga parkeringen ska vi också möjligöra yta åt en nätstation samt för en förpacknings- och tidningsinsamling

Tidsplan

Just nu pågår detaljplansarbete och du kan läsa mer ingånde om det arbetet här i länken Glimmern 1.

Hösten 2022 planerar vi att starta med servisarbetet och efter det börjar Skeppsviken att bygga parkeringsgarage och bostäder. 

Färdigställandet av korstnignen S:ta Birgittas väg/Gamla Kungsvägen görs i sin tur när Skeppsviken är klara för att undvika påkörningskador av byggtrafik.

Så påverkas du

Vi strävar efter att utföra arbetet med så liten påverkan på trafiken som möjligt. Trots det är trafikstörningar ofrånkomligt och vi hoppas att du har översende med de besvär som kan uppstå under byggtiden.