Projektstart
Projektering
Byggnation Här är vi nu
Färdigställt

Timboholm Risatorp

Gator och parkering Verksamhetsmark

Timboholm Risatorp ligger i östra delen av Skövde stad och är en fortsättning av Timboholms industriområde. Projektet ska möjliggöra en ny bussdepå och mer verksamhetsmark.

Timboholm Risatorp är ett område på 123 000 kvadrat meter och består i huvudsakligen av ny expolterbar mark åt verksamheter. Området ligger i östra delen av Skövde stad och gränsar i Söder till Varola vägen och i norr till Mörkebäcken.

Projektet ska möjliggöra en flytt av bussdepån i Mariesjö och även skapa fler verksamhetstomter. Den befintliga bussdepån behöver större ytor och ligger i Mariesjö ett område som kommunen vill utveckla till centrumbebyggelse, därför skapar vi nya verksamhetsområden i utkanten av staden. Huvuddelen av området Risatorp består idag av odlad jordbruksmark.

Vad ska göras på Timboholm Risatorp

Öster om Energivägen ska vi anlägga en ny lokalgata in till det framtida verksamhetsområdet. I gatan ska vi också gräva ned ledningar och kablar som ett nytt verksamhetsområde behöver t.ex. vatten, avlopp, dagvatten, el, belysning och fiber

Så påverkas du

I dagsläget är det för tidigt att säga hur omgivningen påverkas av exploateringen av Timboholm Risatorp men vi strävar efter att utföra arbetet med så liten påverkan på trafiken som möjligt. Trots det är trafikstörningar ofrånkomligt och vi hoppas att du har översende med de besvär som kan uppstå. 

Tidsplan

  • November 2021 började markförberedande arbeten som stubbrytning
  • Projektering startar januari 2022
  • Byggstart Gata våren 2022
  • Byggstart  Bussdepå vintern 2022