Detaljplan
Projektering
Byggnation Här är vi nu
Klart

Stallsiken Södra

Verksamhetsmark Gator och parkering

Projektet ska möjliggöra för en utbyggnad av Stallsikens handelsområde söderut samt knyta samman Nolhagavägen med Hasslumsvägen. Området är beläget i östra delen av Skövde med goda förbindelser till riksväg 26.

Stallisken södra är ett område som omfattar en areal av cirka 135 000 m2. Det ligger i östra delen av Skövde stad och gränsar till Hasslumsvägen, Västra stambanan, Nolhagavägen och Riksväg 26. Norra delen av Stallsiken Södra består idag av natur och innehåller 2 raviner som ingår i ett större dagvattensystem. I södra delen av området fins några mindre bostadsfastigheter samt verksamhetslokaler. Skövde kommun har under flertalet år köpt in fastigheter inom området som varit till salu för att kunna skapa verksamhetsområdet Stallsiken Södra.

Projektet ska möjliggöra kvartersmark för ytkrävande verksamheter som har en begränsad omgivningspåverkan samt handel med skrymmande varor. Det betyder att marken är avsedd åt verksamheter som i begränsad utsträckning avger lukt, buller eller ljudstörningar. De nya fastigheterna som skapas i området angörs från den nya stadshuvudgatan som är en förlängning av Södra Metallvägen.

Södra Metallvägen (Stadshuvudgatan) kommer att få separata gång- och cykelvägar samt ska förlängas och anslutas till Hasslumvägen/väg 26. På sikt ska Stadshuvudgatan även kopplas samman med stadsdelen Mariesjö ner till Hjovägen. Gång och cykelvägnätet kommer att kopplas samman mellan Nolhagavägen och Hasslumsvägen och förlängs i framtiden ner till Hjovägen vilket innebär att en saknad länk i gång- och cykelvägnätet kommer att byggas ut. Se bild nedan hur vi planerar att knyta ihop gator i framtiden

Planerat gata och cykelnät

Planerad exploatering i området bedöms ge upphov till negativa konsekvenser för naturmiljön. För att minska konsekvenserna och istället höja naturvärdena och förbättra den biologiska mångfalden sparas cirka 3000 kvadratmeter som ett kompensationsområde. Här föreslås bland annat blommande träd och buskar planteras och sandmiljöer skapas för bin och andra arter. Här kan du läsa mer om Kompensationsområdet.

Vad ska göras i Stallsiken Södra

Ny infrastruktur behöver dras in i området, det betyder att tapp-, dag och spillvattenledningar ska anläggas men även fjärrvärme, el och fiber behöver dras in i området. Södra Metallvägen ska få en karaktär som motsvarar en stadshuvudgata vilket betyder att vi kommer plantera träd på båda sidor av gatan och anlägga gång- och cykelvägar på båda sidor av gatan.

Vi kommer behöva gräva upp Hasslumsvägen för att ansluta det nya området till det befintliga nätet.

Så påverkas du

Här kommer vi uppdatera med lite datum och aktiviteter som kan störa dig som färdas runt området. 

Vi strävar efter att utföra arbetet med så liten påverkan på trafiken som möjligt. Trots det är trafikstörningar ofrånkomligt och vi hoppas att du har överseende med de besvär som kan uppstå under byggtiden.