Uppdrag
Detaljplan Här är vi nu
Byggnation
Klart

Vadden

Bostäder

Kvarteret Vadden är centralt beläget, cirka 1 km ifrån stadskärnan men nära till naturen. Här pågår nu arbetet med en ny detaljplan för att kunna möjliggöra mer bostadsbebyggelse.

Vadden omfattar ett cirka 8 000 m2 stort område. Det ligger på Billingsluttningen cirka 1 kilometer väster om Skövde centrum. Det angränsar i norr och öster till Falkvägen, i söder till Södra Bergvägen och i väster till tre punkthus på fastigheten Vadden 2. Området är idag till stor del en parkyta som inte bedöms att nyttjas i större omfattning.

AB Skövdebostäder, som också äger grannfastigheten Vadden 2,  planerar producera 44 nya hyresrätter. Byggnationen utgörs i form av två punkthus om sju våningar i anslutning till den befintliga bebyggelsen. Utöver det finns det även byggrätt för komplementbyggnader. Ny parkering kommer att anläggas i anslutning till befintlig parkering på fastigheten Vadden 2. Infarten till området ska ske från Falkvägen. Bostadsbebyggelse på Vadden tillför centrumnära lägenheter med närhet till naturen. Planerad byggstart är under 2023, med färdiga bostäder och inflyttning tänkt 2025. Detta kan dock komma att förskjutas.

Vad ska göras på Vadden?

Det planeras inte några större ingrepp i infrastruktur eller förändringar på gatorna intill Vadden, men innan de nya bostäderna kan byggas ska nya serviser skapas. Serviser till fastigheter innefattar normalt dagvatten-, spillvatten-, färskvattenledning och el- samt fiberkablar. De ligger oftast under gatan vilket gör att Falkvägen kan behöva grävas upp för att kunna ansluta de nya byggnaderna. I och med bebyggelsen hårdgörs en yta som tidigare tagit emot skyfall. För att kompensera detta krävs ett anläggande av en skyfallsled utanför planområdet.

Så påverkas du

Vi strävar efter att utföra arbetet med så liten påverkan på trafiken som möjligt. Trots det är trafikstörningar ofrånkomligt och vi hoppas att du har överseende med de besvär som kan uppstå under byggtiden.

För mer information kan du läsa om planarbetet här.