Planering Här är vi nu
Detaljplan
Byggnation

Vasaporten

Bostäder Verksamhetsmark

Vasaporten är centralt belägen i södra änden av Badhusgatan. Planen är att utveckla fastigheten till att, utöver befintlig handel och garage, även kunna bebyggas med bostäder och eventuellt ett mindre hotell.

Vasaporten är beläget i södra ändan av Badhusgatan och inhyser idag, förutom parkeringsgarage, även kontor och handel. Dessa verksamheter ska även fortsättningsvis vara kvar. Genom att ta fram en ny detaljplan kommer byggrätten att öka så att man kan tillföra ca 100 centralt belägna bostäder. Tanken är även att ett mindre hotell ska byggas.

Fastigheten ägs av Skövde kommun, medan byggnaden ägs av Vasaboken genom tomträtt. Tanken är att i ett första skede påla för att få stabilitet nog att bygga på parkeringshuset. Själva byggnationen av bostäder kommer troligtvis att ske under 2025.

Badhusgatan kommer även att byggas om vilket kommer medföra en del framkomlighetssvårigheter. Just nu inväntas en trafikutredning för Badhusgatan för att se vilka möjligheter det finns för in- och utfarter till parkeringshuset.