Detaljplan
Projektering gata Här är vi nu
Byggnation
Klart

Tallstigen, Stöpen

Bostäder Gator och parkering

Den nya detaljplanen för Tallstigen, som ligger i centrala Stöpen, möjliggör för bostadsbyggnation för äldre i form av radhus.

Detaljplanen skapar möjlighet att inom grönytan norr om Stöpenskolan bygga bostäder. Planen syftar även till att möjliggöra en utveckling av Stöpenskolan samt ge en utökad byggrätt för centrumändamål inom fastigheten Dunshult 6:1.

Skövdebostäder har fått markreservation och planerar för att bygga cirka 18 hyresrätter i form av radhus för äldre. 

Det här gör vi

För att förbereda för nya bostäder kommer Tallstigen att förlängas söderut med cirka 70 meter. Del av gång- och cykelvägen norr om Stöpenskolan kommer att sänkas för att leda regnvatten åt öster vid stora regn, och diken för mindre regn kommer att iordningställas. Elledningar dras från den norra delen av panncentralen och kommer att tillsammans med fiber (vid senare tillfälle även fjärrvärme) att dras i gräsytan öster om fastigheterna längs Rydbergsgatan (nummer 7-11).

Vi kommer även passa på att rusta upp delar av belysningsstråken på gång- och cykelbanan norr och söder om Stöpenskolan. Dessa kommer att ersättas med nya belysningsstolpar och armaturer.

Skövdebostäder kommer att påbörja sitt arbete efter att förlängningen av Tallstigen är utförd.

Så påverkas du

Gång- och cykelbanor inom området kommer att påverkas och i vissa fall omledas under bygget för att värna om allas säkerhet. När projektet är klart kommer ny vändmöjlighet finnas längst ner på Tallstigen och nuvarande gång- och cykelväg kommer att ha anpassats efter byggnationen. Under projektets gång kommer dagens vändmöjlighet för fordon att tas bort på grund av mark- och VA-arbeten.

Tidplan

Planerad start för infrastruktur- och ledningsåtgärderna sker tidigast våren 2024. Byggnation för Skövdebostäder planeras att påbörjas efter detta.

Här kan du läsa mer om detaljplanen.