Planering Här är vi nu
Detaljplan
Projektering
Byggnation
Klart

Skogsrovägen Södra

Verksamhetsmark Gator och parkering

Exploateringsprojekt för framtagande av verksamhetsmark i Södra Ryd. Arbetet med detaljplan har påbörjats och försäljning av mark planeras kunna påbörjas under 2024.

Projektområdet omfattar cirka 50 000 kvadratmeter och är beläget i Södra Ryd, mellan Västra- och Östra Skogsrovägen samt Törebodavägen. Exploateringsprojektet möjliggör byggnation och mark för verksamheter i Södra Ryd. Detaljplanarbetet har inletts under hösten 2022. Just nu pågår arbetet med  nödvändiga utredningar som underlag till kommande detaljplan. Marken uppskattas vara färdig för försäljning under andra kvartalet 2024.