Detaljplan
Projektering gata
Byggnation Här är vi nu
Klart

Trädgårdsstaden etapp 2

Bostäder Gator, torg och parkering

Startskottet för den nya stadsdelen Trädgårdsstaden gick i november 2009 och kommer bestå av flera etapper där vi idag jobbar med etapp 2-4. Karaktäristiskt för en trädgårdsstad är en småskalig, sammanhållen bebyggelse med tydliga gränser mot gator, platser och omgivningar. Flerfamiljshus blandas med radhus, parhus och friliggande villor samt handel och kommunal service.

     Trädgårdsstadens andra etapp utgör stadsdelens centrala del. Här ryms, förutom bostadskvarter, en större park och en skola för yngre barn. Målet är en blandad bostadsbebyggelse med olika upplåtelseformer med syfte att erbjuda många typer av hushåll en möjlighet att bosätta sig i området.

Utgångspunkten för planeringen av etapp 2 har varit att följa de i planprogrammet fastlagda principerna för Trädgårdsstaden samt att anpassa sig till landskapets former och element. I etapp 2 är snart alla fastigheter bebyggda och de ca 600 bostäderna  färdigställda. Återstår att slutföra arbetet med gator, trottoarer och parker.

Detaljplan

Vill du se detaljplanen för  Trädgårdsstaden etapp 2 hittar du den här. Du kan även läsa planbeskrivning som hör till detaljplanen här.

Titta även gärna på den virituella rundvandringen som finns för Trädgårdsstaden. 

 

Gatuarbeten

Kommunen jobbar kontinuerligt med att färdigställa ytor i Trädgårdsstaden. Vi strävar efter att utföra arbetet med så lite påverkan på trafiken som möjligt. Trots det är trafikstörningar ofrånkomligt.

Lassagårdsgatan

Under våren/sommaren 2023 kommer kommunen gära klart Lassagårdsgatan, med färdigställandet av gatan kommer det byggas en torgyta, upphöjda korsningar, gångbanor och en stenmur längs med gatan. Nedan finns länkar till ritningar.

Parkytor

Under våren/sommaren 2023 kommer kommunen även att arbeta med flera parkytor i Trädgårdsstaden etapp 2. Parkernas höjder ska anpassas för en enklare skötsel, dikas och planteringas ska anläggas.