Detaljplan
Projektering
Byggnation Här är vi nu
Klart

Norra Ryd etapp 2

Gator och parkering Verksamhetsmark

Verksamhetsområde Norra Ryd etapp 2 ligger utmed Riksväg 26, cirka 6 kilometer norr om Skövde centrum. Här planerar vi verksamhets mark med god exponering mot riksväg 26.

Etapp 2 i Norra Ryd är ett område på 137 000 m2 avsatt för verksamheter och natur. Det ligger ungefär 6 kilometer norr om Skövde Centrum utmed riksväg 26. Det gränsar i norr till etapp 1 som redan är byggt  samt i öster och söder till skogsmark. Området som vi sak exploatera är idag i huvudsakligen utdikat skogsmark.

Projektet ska skapa 90 000 nya kvadratmeter verksamhetsområde. Det är en stor efterfrågan på nya tomter avsedda för verksamheter i anslutning till Skövde tätort, både bland den lokala marknaden i Skövde och för inflyttande företag till Skövderegionen.  Genom att anlägga Norra Ryd etapp 2 försöker Skövde kommun möta intresset för verksamheter som efterfrågar god tillgänglighet och exponering mot genomfartsvägarna väg 26 och 49.

Skövde kommun har upphandlat PEAB som utförandeentreprenör för infrastrukturen i området.

Vad ska göras i Norra Ryd etapp 2

Vi startar med att gräva nya diken som leder det friska och rena vatten runt och förbi det nya verksamhetsområdet.

Verksamhetsområdets gatunät kommer byggas ut med separat gång- och cykelbana på 3 meters bredd. Gång- och cykelbanorna i området ansluter via trafikplatsen till befintlig gc-väg mellan Skövde och Stöpen som ligger direkt öster om väg 26.

Tidsplan

Detaljprojektering börjar februari  2021

Byggstart hösten 2022