Detaljplan Här är vi nu
Projektering
Byggnation

Locketorp

Verksamhetsmark

Skövde får flera förfrågningar om att kunna tillhandahålla verksamhetsmark för större etableringar. Därför har en ny detaljplan tagits fram för området som tidigare använts som flygplats.

För området, som ligger ca 1 mil från Skövde, pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan. Planen möjliggör för etableringar av större industrier och därmed skapas förutsättningar för tusentals nya arbetstillfällen. Detaljplanen fick laga kraft i maj 2024.  Mer om detaljplanen kan du läsa här.

Ytan som planläggs är ca 308 ha stor, varav 189 ha är verksamhetsmark som får bebyggas till 50%.

För att klara av att tillgodose områdets infrastruktur ses bland annat byggnation av möjlig gång- och cykelväg till platsen över. Dessutom utreds vilka ledningar som behövs, deras kapacitet samt hur de ska dras till området.

Dagvatten och markmiljö mm undersöks också. Just nu pågår en förstudie för att ta reda på möjlig saneringsmetod för Pfas som finns lokaliserat inom området.