Planering
Projektering
Upphandling
Byggnation Här är vi nu
Färdigställt

Norrmalmsrondellen

Gator och parkering

Norrmalmsrondellen byggs om för att öka framkomligheten på Vadsbovägen.

Vad händer just nu i projektet

Arbetet med ombyggnation av Norrmalmsrondellen fortlöper enligt tidsplan. Nu går vi in i fas 3 av arbetet. De senaste veckorna har fokus varit att göra klart på Vadsbovägens västra sida för att flytta trafiken dit samt att bredda av Gustav Adolfs gata inför asfaltering.

Asfaltering av Vadsbovägens östra sida samt Gustav Adolfs gata genomförs vecka 21. För att kunna genomföra asfalteringen på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt kommer avstängningen av Gustav Adolfs gata förlängas med ytterligare en vecka. Trafiken kommer kunna passera enligt nedan bild.

Gång- och cykelvägar förbi arbetsområdet på Gustav Adolfs gata är fortsatt öppna.

De senaste veckorna har fokus varit att göra klart på Vadsbovägens västra sida för att flytta trafiken dit samt att bredda av Gustav Adolfs gata inför asfaltering.

Asfaltering av Vadsbovägens östra sida samt Gustav Adolfs gata genomförs vecka 21. För att kunna genomföra asfalteringen på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt kommer avstängningen av Gustav Adolfs gata förlängas med ytterligare en vecka. Trafiken kommer kunna passera enligt nedan bild.

Gång- och cykelvägen på västra sidan kommer att stängas av på del av sträckan, detta illustreras med röd färg i bilden. Gång- och cykeltrafikanter kommer kunna röra sig enligt blå färg i bilden under tiden.

Bild som beskriver gång- och cykelvägens sträckning under arbetets gång.

 

Varför bygger vi om

Vadsbovägen är en av Skövdes mest trafikerade vägar och en viktig led igenom staden. Skövde kommun har beslutat att man vill förbättra framkomligheten på Vadsbovägen och minska köbildning. Hösten 2022 genomfördes en trafikutredning som ligger till grund för den nya utformningen. Norrmalmsrondellen kommer efter ombyggnation ha två genomgående körfält längs Vadsbovägen. I ombyggnationen ingår även en anpassning av korsningen Gustav Adolfs gata/Gustav Adolfs gata samt anpassning av gång- och cykelvägar i området.

Hur kommer det påverka dig

Vi strävar efter att utföra arbeten med så liten påverkan på verksamhet/allmänhet som möjligt. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder. Vi hoppas de som påverkas har överseende med eventuella störningar.

Under byggtiden kommer hastigheten på Vadsbovägen och Gustav Adolfs gata vara sänkt och det kommer därmed gå långsammare att passera korsningen. Eftersom Vadsbovägen är en av Skövdes mest trafikerade vägar är det ofrånkomligt att köer kommer att uppstå under byggtiden. Har man möjlighet rekommenderas man att välja annan väg.

Byggnationen kommer att ske etappvis vilket innebär att trafiken igenom korsningen inte kommer kunna köra på exakt samma vis under hela byggtiden.

Som oskyddad trafikant (gående och cyklister) kommer man under delar av byggtiden inte kunna ta sig fram längs med korsningen samt igenom porten under Vadsbovägen utan hänvisas till alternativa gång- och cykelvägar.

Både fordonstrafik och oskyddade trafikanter kommer att anvisas genom tillfällig vägvisning.

Tidplan

Projektstart: 2022                     
Projektering: 2023                    
Anbudsförfrågning: 2023                          
Byggstart: 2024-03                                                                 
Färdigställt: 2024-10

Fakta

Kategori: Om- och tillbyggnad                                                                       
Entreprenör: AMA AB                           
Entreprenadform: Utförandeentreprenad            
Byggtid: Ca 8 månader