Detaljplan
Markförberedelser
Bygglov
Byggnation Här är vi nu
Klart

Aftonpromenaden, Värsås

Bostäder Äldre-, grupp- och serviceboenden

En detaljplan för villabebyggelse och ett gruppboende i Värsås tätort har vunnit laga kraft.

Planområdet ligger i Värsås, cirka 12 kilometer från Skövde tätort. Projektet möjliggör för byggnation av ett gruppboende i västra delen av Värsås tätort. Fem stycken villatomter tilldelas också tomtkön. Dessutom skapas en tomt för exploatör att bygga grupphusområde. Planen ger också förutsättningar för ytterligare bostadsbebyggelse, utan att styra om denna ska vara i form av exempelvis radhus eller friliggande villor.

De fem tomterna utmed Aftonpromenaden har annonserats till den kommunala tomtkön under oktober 2021 och dessa beräknas vara färdigbyggda 2023-24. Pris per villatomt är 120 000 kr.

Utbyggnad av gatan Aftonpromenaden sker under våren/sommaren 2023. 

 

Handlingar i PDF-format:

Bygganvisningar för bebyggelse utmed Aftonpromenaden

Plankarta och planbeskrivning - Detaljplan för del av Värsås 1:15 m.fl.

Geoteknisk undersökning Värsås 1:15 m.fl.