Detaljplan
Markförberedelser
Bygglov
Byggnation Här är vi nu
Klart

Aftonpromenaden, Värsås

Bostäder Äldre-, grupp- och serviceboenden

En ny detaljplan för villabebyggelse samt exempelvis grupphusområde i Värsås tätort har vunnit laga kraft.

Planområdet ligger i den västra delen av Värsås, cirka 12 kilometer från Skövde tätort. Projektet möjliggör byggnation av sex villor på småhustomter som erbjuds den kommunala tomtkön. Två större tomter skapas också för exempelvis exploatörer.  Planen ger här  förutsättningar för bostadsbebyggelse, utan att styra om denna ska vara i form av exempelvis radhus eller friliggande villor.

De sex tomterna utmed Aftonpromenaden har annonserats till den kommunala tomtkön. Av dessa tomter är fem stycken sålda, medan en fortfarande finns tillgänglig att söka genom tomtkön. De nya villorna beräknas vara färdigbyggda 2023-24. Pris per villatomt är 120 000 kr.

Utbyggnad av gatan Aftonpromenaden har skett under 2023. 

 

Handlingar i PDF-format:

Bygganvisningar för bebyggelse utmed Aftonpromenaden

Plankarta och planbeskrivning - Detaljplan för del av Värsås 1:15 m.fl.

Geoteknisk undersökning Värsås 1:15 m.fl.