Detaljplan Här är vi nu
Projektering
Byggnation
Klart

Norra Ryd etapp 3

Gator och parkering Verksamhetsmark

Verksamhetsområdet Norra Ryd etapp 3 utgör en utökning av de två tidigare etapperna. Denna gång placerat väster om väg 26. Marken planeras färdig för försäljning hösten 2024.

Projektet syftar till att utöka de redan befintliga etapperna med mark för ett tredje verksamhetsområde. Detta är beläget på den västra sidan av väg 26, i höjd med etapp 1. Projektets omfattning är cirka 27 hektar.

Detaljplanen antogs i februari 2022. Slutundersökning avseende arkeologi inleds v. 46 2022. Detaljprojektering, med bland annat projektering av flytt av högspänningsledning och dike, samt röjning inleds hösten 2022 och marken avses vara klar för försäljning under hösten 2024.